Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Osiek

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jan Tarantowicz

Jan Tarantowicz

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 68

Status: powołany - 23.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek stała I/5/2018 przewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-23 12:13:29 Powołanie komisji skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 12:34:32 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 12:58:44 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:03:34 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:40:54 Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 14:03:53 Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 14:08:10 Uchwała Nr I/6/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 14:46:47 Uchwała Nr I/7/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:36:47 Głosowanie nad wyborem Pani Henryki Kamińskiej na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:37:49 Głosowanie nad wyborem Pani Anny Wasielewskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:38:57 Głosowanie nad wyborem Pana Andrzeja Kujawy na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:55:08 Głosowanie nad wyborem Pani Anny Bieńkowskiej na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:55:57 Głosowanie nad wyborem Pana Mariusza Rempuszewskiego na Wiceprzewodnicząceg Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:57:18 Głosowanie nad wyborem Pani Jolanty Kęprowskiej na członka Komisji Budżetu i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:58:02 Głosowanie nad wyborem Pana Jana Tarantowicza na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:58:41 Głosowanie nad wyborem Pana Jerzego Michałowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 13:59:13 Głosowanie nad wyborem Pana Wojciecha Rutkowskiego na członka Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 14:00:30 Głosowanie nad wyborem Pani Ewy Neumann-Suer na Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 14:01:08 Głosowanie nad wyborem Pani Joanny Grochockiej na Wiceprzewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 14:01:45 Głosowanie nad wyborem Pana Roberta Witkowskiego na członka Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy Osiek I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-23 14:43:34 Głosowanie nad wnioskiem o obniżenie projektowanej podstawy wynagrodzenia zasadniczego Wójta Gminy Osiek o 10% I Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-30 13:11:38 Przyjęcie porządku obrad II Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-30 13:24:08 Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek II Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-30 13:29:45 Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości II Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-30 13:37:45 Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych II Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-30 13:41:43 Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie Programu współpracy samorządu Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-11-30 13:45:40 Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok. II Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:32:54 Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:35:29 Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:44:30 Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:49:53 Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek - Obszar B. III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:57:01 Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok w Gminie Osiek. III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:59:17 Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Osiek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019-2024. III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 14:01:36 Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Osiek . III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 14:03:57 Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2019-2026. III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 14:06:39 Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 14:07:56 Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018. III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:37:31 Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 13:31:11 Przyjęcie porządku obrad III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 14:27:25 Uchwała nr III/25/2018 z 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi III Sesja Rady Gminy Osiek za
2018-12-19 14:09:19 Uchwała nr III/24/2018 w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 roku III Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-02-04 13:03:01 Przyjęcie porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-02-04 13:16:54 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Osieki na lata 2019-2023. IV Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-02-04 13:22:44 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Osiek. IV Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-03-26 13:12:54 Przyjęcie porządku obrad V Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-03-26 13:46:38 Uchwała Nr V/28/19 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. V Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-03-26 13:52:37 Uchwała nr V/29/2019 RADY GMINY OSIEK z dnia 26 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów dla sołtysów V Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-03-26 13:59:36 Uchwała nr V/30/2019 RADY GMINY OSIEK z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości V Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-04-23 13:18:51 Przyjęcie porządku obrad VI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-04-23 13:42:59 Uchwała Nr VI/31/19 Rady Gminy Osiek z dnia 23 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. VI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 13:18:39 Przyjęcie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:00:24 Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:05:56 Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:14:24 Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Osiek z ania 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2018. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:18:32 Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:21:11 Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:24:33 Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:27:01 Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osiek". VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:29:53 Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Osiek. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:33:02 Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek dla terenu położonego w miejscowości Osiek, gmina Osiek. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:37:02 Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Osiek - obszar Osiek I. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:43:00 Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/179/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeni9a usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:47:05 Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytycji kultury. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:49:47 Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:52:10 Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zamieszkania posiadały na terenie Gminy Osiek. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-05-29 14:53:58 Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. VII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-07-04 13:20:33 Przyjęcie porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-07-04 13:37:13 Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Osiek uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Osiek. VIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-07-04 13:44:34 Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. VIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-07-04 13:47:52 Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku do prowaqdzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek. VIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-07-04 13:49:48 Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. VIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-07-04 13:56:24 Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 4 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. VIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-08-09 12:17:14 Przyjęcie porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-08-09 12:27:16 Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy. IX Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-08-09 12:28:50 Uchwała Nr IX/53/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiegoi Policji informacji o kandydatach na ławników. IX Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-08-09 12:32:42 Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie Statutów Sołectw Gminy Osiek. IX Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-08-09 12:37:50 Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Osiek prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sumin, gm. Osiek. IX Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-08-09 12:41:12 Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, ktorych właścicielem lub zarządzającym jest Gmina osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektow. IX Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-08-09 12:55:25 Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 09 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. IX Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 13:30:10 Przyjęcie porządku obrad X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 13:37:28 Uchwała Nr X/58/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 13:47:56 Uchwała Nr X/59/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 13:51:39 Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2019-2028. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 13:54:25 Uchwała Nr X/61/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 13:57:40 Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 14:05:26 Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy na kadencję 2020-2023. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 14:07:04 Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Osiek instrumentem płatniczym. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 14:11:50 Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-09-25 14:13:11 Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 września 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2019-2026. X Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 13:20:32 Przyjęcie porządku obrad XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 13:36:33 Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 13:39:47 Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek. XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 13:42:56 Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 13:47:38 Uchwała Nr XI/70/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Osiek na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 13:52:00 Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystasnie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku. XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 13:57:53 Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osiek na lata 2019-2023. XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-11-18 14:02:18 Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na rok 2019. XI Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-12-18 13:08:00 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-12-18 13:20:10 Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Osiek. XII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-12-18 13:22:47 Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Programu współpracy samorządu Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. XII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-12-18 13:26:12 Uchwała Nr XII/76/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. XII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-12-18 13:29:52 Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2029. XII Sesja Rady Gminy Osiek za
2019-12-18 13:43:04 Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwqalenia budżetu na 2020 rok. XII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-01-24 11:13:13 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-01-24 11:23:42 Uchwała Nr XIII/79/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 stycznia 20202 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w Gminie Osiek. XIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-01-24 11:27:29 Uchwała Nr XIII/80/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2020. XIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-01-24 11:31:25 Uchwała Nr XIII/81/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-01-24 11:40:25 Uchwała Nr XIII/82/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. XIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-02-25 13:03:29 Przyjęcie porządku obrad XIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-02-25 13:13:51 Uchwała Nr XIV/83/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie określenias średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osiek na rok szkolny 2029/2020. XIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-02-25 13:16:15 Uchwała Nr XIV/84/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Osiek. XIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-02-25 13:19:27 Uchwała Nr XIV/85/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na tetenie Gminy Osiek. XIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-03-31 11:11:47 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-03-31 11:23:30 Uchwała Nr XV/96/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek dla terenu położonego w miejscowości Osiek, gmina Osiek. XV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-03-31 11:26:55 Uchwała Nr XV/97/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2020 roku. XV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-03-31 11:30:42 Uchwała Nr XV/98/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonym przez Gminę Osiek. XV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-03-31 11:32:38 Uchwała Nr XV/99/2020 Rady Gminy Osiek z dnia n31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów dla sołtysów. XV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-03-31 11:34:56 Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2026. XV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-03-31 11:40:53 Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 31 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-05-28 13:14:04 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-05-28 13:40:14 Uchwał Nr XVI/102/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-05-28 14:30:42 Uchwał Nr XVI/103/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania. XVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-05-28 14:34:55 Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019. XVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-05-28 14:39:08 Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2019. XVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-07-29 13:08:41 Przyjęcie porządku obrad XVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-07-29 13:27:03 Uchwała Nr XVII/106/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu części nieruchomości nr 195 oraz 200, obręb Wrzeszewo, gm. Osiek. XVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-07-29 13:29:33 Uchwała Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osiek na rok szkolny 2020/2021. XVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-07-29 13:32:10 Uchwała Nr XVII/108/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Osiek, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. XVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-07-29 13:35:54 Uchwała Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osiek na lata 2019-2023. XVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-07-29 13:42:04 Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-07-29 13:46:29 Uchwała Nr XVII/111/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2029. XVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-09-16 12:21:01 Przyjęcie porządku obrad XVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-09-16 12:31:12 Uchwała Nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 września 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-09-16 12:35:07 Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 wrzesnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-09-16 12:40:06 Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 września 2020 roku w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. "Gminny Ośrodek Kultury w Osieku" i nadania statutu "Centrum Kultury i Sportu w Osieku". XVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-09-16 12:44:37 Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 16 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2020-2029. XVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-10-30 13:03:59 Porządek obrad XIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-10-30 13:19:37 Uchwała Nr XIX/116/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego dp gminnego zasobu, nieruchomości nr 380/12, obręb Osiek, gm. Osiek. XIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-10-30 13:25:19 Uchwała Nr XIX/117/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-10-30 13:27:22 Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-10-30 13:32:50 Uchwała Nr XIX/119/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-10-30 13:36:24 Uchwał Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek. XIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:04:22 Porządek obrad. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:14:45 Uchwała Nr XX/121/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wrzeszewo. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:19:25 Uchwała Nr XX/122/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:22:28 Uchwała Nr XX/123/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:25:21 Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:28:13 Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:31:29 Uchwała Nr XX/126/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-11-24 13:34:50 Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XX Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:09:10 Porządek obrad. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:18:47 Uchwała Nr XXI/128/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Osiek. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:21:54 Uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek . XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:25:15 Uchwała Nr XXI/130/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:28:21 Uchwała Nr XXI/131/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:30:48 Uchwała Nr XXI/132/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:44:20 Uchwała Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:46:53 Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:50:15 Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-10 13:56:05 Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. XXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-30 09:06:58 Porządek obrad. XXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-30 09:14:22 Uchwała Nr XXII/137/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Sumin z dotychczasowym dzierżawcą. XXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-30 09:16:48 Uchwała Nr XXII/138/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostki organizacyjnej. XXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2020-12-30 09:19:23 Uchwała Nr XXII/139/2020 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. XXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-02-10 11:05:03 Porządek obrad. XXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-02-10 11:12:35 Uchwała Nr XXIII/140/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 295/7, obręb Osiek, gm. Osiek. XXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-02-10 11:17:46 Uchwała Nr XXIII/141/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 10 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:04:44 Przyjęcie porządku obrad. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:24:34 Uchwała Nr XXIV/142/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2021 roku. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:27:32 Uchwała Nr XXIV/143/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 2021 - 2025". XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:30:29 Uchwała Nr XXIV/144/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:33:34 Uchwała Nr XXIV/145/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości - działki nr 100/1, obręb Warpalice, gm. Osiek. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:36:25 Uchwała Nr XXIV146/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do gminnego zasobu nieruchomości - działki nr 31/1, obręb Tomaszewo, gm. Osiek. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:40:03 Uchwała Nr XXIV/147/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Toruński" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:41:51 Uchwała Nr XXIV/148/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:45:39 Uchwała Nr XXIV/149/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2021. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:49:59 Uchwała Nr XXIV/150/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-04-20 13:52:08 Uchwała Nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021 - 2031. XXIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:03:34 Przyjęcie porządku obrad. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:16:12 Uchwała Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:20:42 Uchwała Nr XXV/153/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:24:21 Uchwała Nr XXV/154/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2020. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:29:15 Uchwała Nr XXV/155/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:32:06 Uchwała Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osiek na lata 2021-2025. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:37:38 Uchwała Nr XXV/157/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 w Gminie Osiek. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-05-28 11:43:36 Uchwała Nr XXV/158/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. XXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:02:51 Przyjęcie porządku obrad. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:14:06 Uchwała Nr XXVI/159/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osiek na rok szkolny 2021/2022. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:17:42 Uchwała Nr XXVI/160/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:23:07 Uchwała Nr XXVI/161/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Osiek, gm. Osiek, oznaczonej numerem ewidencyjnym 144/3. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:26:35 Uchwała Nr XXVI/162/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:30:31 Uchwała Nr XXVI/163/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.700.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:34:59 Uchwała Nr XXVI/164/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:37:59 Uchwała Nr XXVI/165/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2021. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:41:55 Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-07-29 12:44:11 Uchwała Nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 lipca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031. XXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-09-08 11:13:13 Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-09-08 11:27:41 Uchwała Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 08 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. XXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-09-08 11:29:35 Uchwała Nr XXVII/169/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 08 września 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej G,miny Osiek na lata 2021-2031. XXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-09-08 11:33:02 Uchwała Nr XXVII/170/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 08 września 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-10-27 12:03:50 Przyjęcie porządku obrad. XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-10-27 12:12:06 Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-10-27 12:15:06 Uchwała Nr XXVIII/172/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-10-27 12:17:41 Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łapinowskie Rumunki. XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-10-27 12:24:03 Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniego obszaru miejscowości Osiek, w gminie Osiek. XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-10-27 12:28:04 Uchwała Nr XXVIII/175/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 27 października 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:05:54 Przyjęcie porządku obrad. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:15:17 Uchwała Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:18:50 Uchwała Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w Gminie Osiek. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:21:03 Uchwała Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:23:47 Uchwała Nr XXIX/179/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wystąpienia w wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Łapinowskie Rumunki. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:27:44 Uchwała Nr XXIX/180/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:31:29 Uchwała Nr XXIX/181/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Osiek. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:35:56 Uchwała Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:41:22 Uchwała Nr XXIX/183/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021rok. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-11-29 12:44:20 Uchwała Nr XXIX/184/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:03:06 Przyjęcie porządku obrad. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:08:11 Uchwała Nr XXX/185/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Osiek. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:10:29 Uchwała Nr XXX/186/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów dla sołtysów. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:13:30 Uchwała Nr XXX/187/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:15:44 Uchwała Nr XXX/188/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:36:24 Uchwała Nr XXX/189/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:39:21 Uchwała Nr XXX/190/2021 Rady Gminy osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:42:49 Uchwała Nr XXX/191/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:45:47 Uchwała Nr XXX/192/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Osiek porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Brodnickiego. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:49:09 Uchwała Nr XXX/193/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2021rok. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:52:59 Uchwała Nr XXX/194/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2032. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2021-12-28 12:58:11 Uchwała Nr XXX/195/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022. XXXSesja Rady Gminy Osiek za
2022-02-16 12:10:49 Przyjęcie porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-02-16 12:22:18 Uchwała Nr XXXI/196/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2022 roku. XXXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-02-16 12:26:15 Uchwała Nr XXXI/197/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz uchwalenia regulaminu tego handlu. XXXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-02-16 12:48:23 Uchwała Nr XXXI/198/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. XXXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-02-16 12:52:19 Uchwała Nr XXXI/199/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-02-16 12:57:03 Uchwała Nr XXXI/200/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 16 lutego 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości. XXXI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-03-21 12:04:33 Przyjęcie porządku obrad. XXXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-03-21 12:22:42 Uchwała Nr XXXII/201/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP, który uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. XXXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-03-21 12:26:48 Uchwała Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości. XXXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-03-21 12:39:32 Uchwała Nr XXXII/203/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Osiek. XXXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-03-21 12:43:57 Uchwała Nr XXXII/204/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-03-21 12:46:09 Uchwała Nr XXXII/205/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2021-2031. XXXII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-04-14 12:12:19 Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-04-14 12:32:16 Uchwała Nr XXXIII/206/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w miejscowości Osiek – obszar Osiek I. XXXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-04-14 12:34:49 Uchwała Nr XXXIII/207/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 14 kwietnia 2022 roku w w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Osiek do Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki terytorialnej Brodnicy. XXXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-04-14 12:37:15 Uchwała Nr XXXIII/208/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy Gminy Osiek obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-04-14 12:38:04 Uchwała Nr XXXIII/209/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 14 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-05-17 12:06:42 Przyjęcie porządku obrad. XXXIV Seja Rady Gminy Osiek za
2022-05-17 12:34:41 Uchwała Nr XXXIV/210/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania. XXXIV Seja Rady Gminy Osiek za
2022-05-17 12:38:54 Uchwała Nr XXXIV/211/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. XXXIV Seja Rady Gminy Osiek za
2022-05-17 12:42:52 Uchwała Nr XXXIV/212/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2021. XXXIV Seja Rady Gminy Osiek za
2022-05-17 12:49:03 Uchwała Nr XXXIV/213/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Osiek zabudowanych nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 138/1 i 132/1 obręb Szynkowizna gm. Osiek. XXXIV Seja Rady Gminy Osiek za
2022-05-17 12:56:42 Uchwała Nr XXXIV/214/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXIV Seja Rady Gminy Osiek za
2022-05-17 12:58:51 Uchwała Nr XXXIV/215/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2032. XXXIV Seja Rady Gminy Osiek za
2022-06-29 12:01:46 Przyjęcie porządku obrad. XXXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-06-29 12:08:26 Uchwała Nr XXXV/216/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osiek na rok szkolny 2022/2023. XXXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-06-29 12:12:32 Uchwała Nr XXXV/217/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia i powierzenia Gminie Zbiczno prowadzenia zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy. XXXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-06-29 12:27:28 Uchwała Nr XXXV/218/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 29 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXV Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-08-02 12:01:52 Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-08-02 12:07:32 Uchwała Nr XXXVI/219/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 2 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół. XXXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-08-02 12:09:58 Uchwała Nr XXXVI/220/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 2 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli oraz określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu. XXXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-08-02 12:12:22 Uchwała Nr XXXVI/221/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 2 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-08-02 12:15:29 Uchwała Nr XXXVI/222/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 2 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2032. XXXVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-07 12:02:43 Przyjęcie porządku obrad. XXXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-07 12:11:52 Uchwała Nr XXXVII/223/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 07 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Osiek. XXXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-07 12:15:08 Uchwała Nr XXXVII/224/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 07 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. XXXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-07 12:20:31 Uchwała Nr XXXVII/225/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 07 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B. XXXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-07 12:23:56 Uchwała Nr XXXVII/226/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 07 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-28 11:08:23 Przyjęcie porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-28 11:15:48 Uchwała Nr XXXVIII/227/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. XXXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-09-28 11:21:08 Uchwała Nr XXXVIII/228/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:05:19 Przyjęcie porządku obrad. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:16:49 Uchwała Nr XXXIX/229/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 196/4 – obręb Osiek, gmina Osiek, objętej księgą wieczystą Nr TO1B/00024409/4. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:19:30 Uchwała Nr XXXIX/230/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:22:08 Uchwała Nr XXXIX/231/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w Gminie Osiek. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:25:09 Uchwała Nr XXXIX/232/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:31:42 Uchwała Nr XXXIX/233/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:33:59 Uchwała Nr XXXIX/234/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:36:18 Uchwała Nr XXXIX/235/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:41:06 Uchwała Nr XXXIX/236/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:54:06 Uchwała Nr XXXIX/237/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-11-17 12:55:39 Uchwała Nr XXXIX/238/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 17 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2032. XXXIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-12-21 11:03:47 Przyjęcie porządku obrad. XL Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-12-21 11:10:12 Uchwała Nr XL/239/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku. XL Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-12-21 11:12:51 Uchwała Nr XL/240/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XL Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-12-21 11:16:11 Uchwała Nr XL/241/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2033. XL Sesja Rady Gminy Osiek za
2022-12-21 11:28:37 Uchwała Nr XL/242/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XL Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:10:06 Przyjęcie porządku obrad. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:30:49 Uchwała Nr XLI/243/23 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:35:10 Uchwała Nr XLI/244/23 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:38:48 Uchwała Nr XLI/245/23 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:44:18 Uchwała Nr XLI/246/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:53:46 Uchwała Nr XLI/247/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:56:13 Uchwała Nr XLI/248/23 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Osiek. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 12:59:56 Uchwała Nr XLI/249/23 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Osiek w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-02-24 13:03:10 Uchwała NR XLI/250/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. XLI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:11:59 Przyjęcie porządku obrad. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:18:14 Uchwała Nr XLII/251/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Osiek. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:21:01 Uchwała Nr XLII/252/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:23:04 Uchwała Nr XLII/253/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:26:25 Uchwała Nr XLII/254/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Brodnickiemu. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:30:28 Uchwała Nr XLII/255/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Osiek. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:34:43 Uchwała Nr XLII/256/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:36:03 Uchwała Nr XLII/257/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2033. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-03-28 12:41:51 Uchwała Nr XLII/258/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 20232 roku. XLII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:04:44 Przyjęcie porządku obrad. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:18:40 Uchwała Nr XLIII/259/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:24:31 Uchwała Nr XLIII/260/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:28:25 Uchwała Nr XLIII/261/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2022. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:36:43 Uchwała Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Osiek. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:39:39 Uchwała Nr XLIII/263/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Strzygi na okres 3 lat. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:43:33 Uchwała Nr XLIII/264/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Kretki Małe oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 209/3 i 209/5. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:46:20 Uchwała Nr XLIII/265/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:50:00 Uchwała Nr XLIII/266/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:53:35 Uchwała Nr XLIII/267/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę nr III/15/2018 Rady Gminy Osiek w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 12:56:28 Uchwała Nr XLIII/268/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-05-18 13:00:18 Uchwała nr XLIII/269/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 18 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XLIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-07-25 12:08:42 Przyjęcie porządki obrad. XLIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-07-25 12:23:18 Uchwała Nr XLIV/270/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Osiek. XLIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-07-25 12:38:19 Uchwała Nr XLIV/271/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XLIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-07-25 12:42:40 Uchwała Nr XLIV/272/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B. XLIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-07-25 12:47:18 Uchwała Nr XLIV/273/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach realizacji operacji pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Strzygach” XLIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-07-25 12:54:03 Uchwała Nr XLIV/274/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-07-25 12:55:38 Uchwała Nr XLIV/275/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 25 lipca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2033. XLIV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-08-23 09:07:52 Przyjęcie porządku obrad. XLV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-08-23 09:26:40 Uchwała Nr XLV/276/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 23 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XLV Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-09-28 12:05:04 Przyjęcie porządku obrad. XLVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-09-28 12:11:02 Uchwała Nr XLVI/277/23 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Osiek w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. XLVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-09-28 12:13:42 Uchwała Nr XLVI/278/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łapinóż oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 150/1. XLVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-09-28 12:17:31 Uchwała Nr XLVI/279/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XLVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-09-28 12:18:57 Uchwała Nr XLVI/280/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2033. XLVI Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-11-22 12:03:35 Przyjęcie porządku obrad. XLVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-11-22 12:12:45 Uchwała Nr XLVII/281/23 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XLVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-11-22 12:19:00 Uchwała Nr XLVII/282/23 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek. XLVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-11-22 12:23:30 Uchwała Nr XLVII/283/23 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XLVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-11-22 12:26:30 Uchwała Nr XLVII/284/23 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XLVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-11-22 12:31:36 Uchwała Nr XLVII/285/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 22 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:06:26 Przyjęcie porządku obrad. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:11:52 Uchwała Nr XLVIII/286/23 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Osiek „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:15:00 Uchwała Nr XLVIII/287/23 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:17:17 Uchwała Nr XLVIII/288/23 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:20:49 Uchwała Nr XLVIII/289/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Strzygi oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 259/7. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:25:04 Uchwała Nr XLVIII/290/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Strzygi oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 3/3, 13/8 i 13/10. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:30:57 Uchwała Nr XLVIII/291/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Osiek. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:33:41 Uchwała Nr XLVIII/292/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu położonego w miejscowości Osiek na okres 3 lat. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:36:16 Uchwała Nr XLVIII/293/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w Gminie Osiek. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:39:33 Uchwała Nr XLVIII/294/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:42:03 Uchwała Nr XLVIII/295/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata2024-2036. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2023-12-21 12:45:54 Uchwała Nr XLVIII/296/2023 Rady Gminy Osiek w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. XLVIII Sesja Rady Gminy Osiek za
2024-01-19 12:04:45 Przyjęcie porządku obrad. XLIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2024-01-19 12:11:36 Uchwała Nr XLIX/297/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiek. XLIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2024-01-19 12:15:57 Uchwała Nr XLIX/298/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. XLIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2024-01-19 12:18:09 Uchwała Nr XLIX/299/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. XLIX Sesja Rady Gminy Osiek za
2024-01-19 12:20:16 Uchwała Nr XLIX/300/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 19 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2024-2036. XLIX Sesja Rady Gminy Osiek za