Przejdź do treści

Robert Witkowski

Zdjęcie: Robert Witkowski
Zdjęcie: Robert Witkowski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
8, zdobyte głosy: 0
Przynależność
KWW PAWŁA CHUDEGO
Dyżury
Kontakt r.witkowski@gminaosiek.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:13:08 Przyjęcie porządku obrad. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 12:37:13 Powołanie Komisji Skrutacyjnej. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:24:40 Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:26:23 Uchwała Nr I/3/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:28:06 Wybór Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:29:42 Uchwała Nr I/4/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:33:35 Uchwała Nr I/5/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Osiek. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:37:43 Uchwała Nr I/6/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie diet dla Radnych Gminy Osiek. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:40:24 Uchwała Nr I/7/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:44:13 Uchwała Nr I/8/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osiek. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-07 13:46:40 Uchwała Nr I/9/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 07 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. I sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:09:50 Przyjęcie porządku obrad. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:11:01 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:28:20 Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:30:53 Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:35:29 Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiek za rok 2023. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:45:25 Uchwała Nr II/13/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Osiek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2024-2029. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:51:36 Uchwała Nr II/14/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIV/85/2020 z dnia 25.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Gminy Osiek. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:54:39 Uchwała Nr II/15/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku zmieniająca Uchwała Nr XLVIII/293/2023 Rady Gminy Osiek z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 w Gminie Osiek. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 12:59:52 Uchwała Nr II/16/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 13:04:29 Uchwała Nr II/17/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. II sesja Rady Gminy Osiek za
2024-05-27 13:08:49 Uchwała Nr II/18/2024 Rady Gminy Osiek z dnia 27 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok. II sesja Rady Gminy Osiek za